VEDTEKTER FOR HØVIK VERK VEL

 

 1. NEDRE HØVIK VEL BLE STIFTET 2. NOVEMBER 1915.

  Alle huseiere er gjennom kjøpekontrakten med gårdeierne forpliktet til å melde seg inn i stedets velforening, og «å yte sin medvirkning til at foreningen sørger for og bekoster fellesområdene holdt ryddige og i god orden».

  I 1988 besluttet årsmøtet å endre navnet til Høvik Verk vel. Begrunnelsen var å gi vellet en sterkere identifikasjon med nærmiljøet, der stort sett alt bærer navnet Høvik Verk.

   

  2. FORMÅL

  Høvik Verk Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon med formål å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser. Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområdet, eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området. 

  Vellet representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.

  Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidige forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.

   

  3. MEDLEMSKAP OG STEMMERETT

  Alle beboere med stemmerett ved offentlig valg, samt firmaer innen velområdet, kan være medlemmer av vellet.

  Hver husstand betaler kontingent som ett medlem. Styret kan godkjenne borettslag m.v. for kollektivt medlemskap. De betaler da 2/3 pr. husstand i forhold til ordinær kontingent. Styret fastsetter kontingenten for firmaer. På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

   

  4. REGNSKAP

  Vellets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regnskap skal legges frem for medlemmene på årsmøtet.

   

  5. ÅRSMØTER

  Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære årsmøter holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøte sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet, sammen med styrets beretning, forslag til dagsorden og innkomne forslag.

  Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret, eller minst 10 % av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling må skje på samme måte som for ordinære årsmøter, og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet. Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dags-orden, og som et medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være styret i hende senest en uke før møtedagen.

  Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

   

  2

   

  Årsmøtet, som ledes av formannen eller hans/hennes stedfortreder, skal behandle følgende saker:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden.

  • Styrets beretning.

  • Regnskap med revisjonsberetning.

  • Fastsettelse av kontingent.

  • Andre saker som er nevnt i innkallingen.

  • Valg i henhold til vedtektene.

  • Eventuelt.

   

  Formannen og styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen. Det skal tilstrebes overlapping i valgperiodene.

  Revisor velges for ett år. Valgkomite på tre medlemmer velges for tre år, slik at ett medlem velges hvert år. Alle myndige medlemmer av vellet er valgbare. Gjenvalg kan finne sted.

  Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.  Alle valg og vedtak - unntatt vedtektsendringer - treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Et fremmøtt medlem kan kreve skriftlig avstemming.

  Det skal føres protokoll fra årsmøtene.

   

  6. STYRET

  Styret består av formann og 6 (seks) styremedlemmer.

  Styret konstituerer seg selv og velger sekretær, kasserer og eventuelle andre til spesielle oppgaver. Styret forestår den daglige drift og ledelse av velet på grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av årsmøte.

  Styret er beslutningsdyktig når formannen samt minst to av de øvrige styremedlemmene er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

  Vellet forpliktes av formannen. Formannen, eller den han/hun gir fullmakt til, anviser alle regninger sammen med kasserer, før utbetaling.

  Signaturrett: Formannen alene og kasserer alene, har signaturrett.

  Prokrurarett: Formannen alene og kasserer alene, har prokrurarett.

  Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomiske forpliktelser for vellet uten etter vedtak fra årsmøtet.

   

  7. MEDLEMSMØTER

  Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som vellets medlemmer bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det fremsettes ønske om slike møter fra kommunen. Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veiledende for styret.

   

  3

   

  8. SAMARBEIDE

  Styret skal opprettholde jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de kontaktmøter som blir holdt, for å bli kjent med de planer som foreligger for velområdet.

   

  9. VEDTEKTSENDRINGER

  Endringer i vedtektene kan bare foretas av årsmøtet.

  Forslag til vedtektsendringer må være innkommet til styret senest 2 (to) måneder før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare gjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 10 % av medlemmene er til stede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på neste ordinære årsmøte. Dette årsmøte er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte.

  Orientering om vedtektsendringer sendes Bærum Velforbund.

   

  10. OPPLØSNING OG SAMMENSLUTNING

  Vedtak om oppløsning av vellet må behandles på to på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 10 % av medlemmene er til stede. Når et forslag om oppløsning skal behandles, skal Bærum Velforbund være varslet om dette og skal kunne ha en representant tilstede på årsmøtet.

  Disponering av vellets midler og eiendeler skal ved oppløsning foretas i samsvar med regler gitt i vellets vedtekter. Utfyllende bestemmelser om dette kan fattes med simpelt flertall på det andre årsmøtet. Dersom ikke vedtektene bestemmer noe annet, overlates midler og eiendeler til Bærum Velforbund som kan disponere disse til formål til beste for vedkommende velområde.

  Ved oppløsning skal vellets arkiver overlates Bærum Bibliotek. Forslag om sammenslutning med et nabovarsel behandles som for vedtektsendringer og er ikke å oppfatte som oppløsning.

   

  11. IKRAFTTREDEN

  Disse vedtektene er fastsatt på årsmøtet den 25. februar 1997 og trer i kraft fra samme dato.

  Første gang vedtatt på generalforsamlingen, 9. februar 1961.

  Senere revidert på generalforsamling, 24. mars 2009.

  Siste gang revidert på årsmøtet, 11. mars 2014.